Strona główna
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1651) w Urzędzie Gminy Bojszowy uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), dostępna pod następującym adresem:

Adres ESP: esp.bojszowy@o2.pl

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przesyłać na adres ESP.

Dokumenty można również złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy na odpowiednim nośniku danych. Nośnik danych powinien obsłużyć możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Obsługiwanymi nośnikami danych są: dyskietka magnetyczna 3,5 cala, dysk CD-RW z niezakończoną sesją lub urządzenie typu PenDrive (pamięć USB). W przypadku stwierdzenia obecności wirusów lub innych niebezpiecznych elementów, składane dokumenty zostaną odrzucone i nie będą wprowadzone do systemu ESP.

Dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym muszą być zapisane w jednym z następujących formatów: XAdES, PKCS#7, SDoc, signPro (S/MIME).

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym dostarczony drogą elektroniczną do systemu ESP zostanie poświadczony Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które zostanie automatycznie odesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nadawcy. W przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, składający wniosek może zażądać zapisania UPO na nośniku danych, na którym dostarczone zostały dokumenty.

Redaktorzy Urząd Gminy Bojszowy